ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Χρήση της παρούσης ιστοσελίδας από τον επισκέπτη σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης όλων των σελίδων αυτής. Επίσης έχει την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές.

Σε περίπτωση που δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση αυτής και των υπηρεσιών της.

Καμία αλλαγή, τροποποίηση, κατάργηση ή προσθήκη στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας δεν ισχύει εφ’ όσον δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και αναρτηθεί σε αυτή.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο των κειμένων, εικαστικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών και λογοτύπων, με εξαίρεση εκείνων τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν σε τρίτους, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας PESCAMAFIA και δεν δύναται να αποτελέσει στο σύνολό του, ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας.

Τα προϊόντα, εμπορικά σήματα και φωτογραφίες άλλων εταιριών ή ιδιωτών που περιέχονται στις σελίδες του δικτυακού κόμβου, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Περιορισμός Ευθύνης της ιστοσελίδας www.pescamafia.gr

Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της ιστοσελίδας pesc3.pcluseis.gr δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, ή χρήστης των υπηρεσιών αυτής, δεδομένου ότι προβαίνει σε αυτές με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων χρήσης. Επίσης δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις που συγγενικές ιστοσελίδες ή «εξυπηρετητές», μέσω των οποίων παρέχεται η συγκεκριμένη ιστοσελίδα pesc3.pcluseis.gr προκαλέσουν βλάβη στον υπολογιστή του επισκέπτη λόγω «ιών», «Trojan horses” ή άλλων επιζήμιων συστατικών και προγραμμάτων.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας pesc3.pcluseis.gr δεν ελέγχουν, δεν εστερνίζονται, δεν αποδέχονται και δεν ευθύνονται για την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα τρίτων ιστοσελίδων, στις οποίες δύναται να παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω “δεσμών”, ή διαφημίσεων. hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας pesc3.pcluseis.gr διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς με επισκέπτες, ή χρήστες της ιστοσελίδας είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.